ముఖ్యాంశాలు

{{main_data_site.group.popular_data_desc}}

దృశ్యం

{{main_data_site.do.popular_data_desc}}

దృశ్యం

{{main_data_site.discuss.popular_data_desc}}

దృశ్యం

{{main_data_site.blog.popular_data_desc}}

దృశ్యం
{{users}}{{users_postfix}} రిజిస్టర్డ్ సభ్యులు
{{submissions}}{{submissions_postfix}} లో సమర్పణలు {{tasks}} విధులు
{{comments}}{{comments_postfix}} దీనిలో వ్యాఖ్యలు {{discussions}} థీమ్ లను చర్చించండి
0
0
Active
(0.00%)

COVID-19

137775
0
Discharged
(98.46%)

COVID-19

2149
0
Death
(1.54%)

COVID-19

139924
0
Total Cases
28 Jan 2023

COVID-19